Stowarzyszenie Bonum Publicum

O NASO projekcie

O nas

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało z inicjatywy osób, którym bliskie są sprawy społeczne i obywatelskie województwa świętokrzyskiego.

Jesteśmy mieszkańcami regionu świętokrzyskiego z urodzenia, z wyboru, z fascynacji pięknem tego miejsca, z zamiłowania do odkrywania nowych walorów i możliwości ziemi świętokrzyskiej.

Stowarzyszenie Bonum Publicum powstało w odpowiedzi na potrzebę działania i za cel wzięło aktywne pracę na rzecz rozwoju postaw obywatelskich,  budowania tożsamości lokalnej, promocję regionu poprzez między innymi propagowanie i kształtowanie postaw obywatelskich. Kładziemy nacisk na pracę w ramach wolontariatu  i działalności społecznej i do takiej też postawy staramy się przekonać innych!

Podejmując działania związane z promocją edukacji, kultury, sportu, ochrony środowiska, a także wartości i postaw patriotycznych i obywatelskich, chcemy przyczynić się do rozwoju i ożywienia naszego regionu.  Nasze wysiłki koncentrujemy  na aktywizacji  najważniejszych dla nas grup obywateli, tj. dzieci i młodzieży przez wspieranie i aktywne organizowanie wszelkich wydarzeń mających za cel rozwój naszego województwa.

Wierzymy, że dobro naszego regionu leży w rękach społeczeństwa i dzięki jego zaangażowaniu jesteśmy w stanie pokonać wspólnie wiele barier i przyczynić się do wykreowania pozytywnego wizerunku na jakim, w naszej opinii, każdemu powinno zależeć!

STOWARZYSZENIE BONUM PUBLICUM

edukacja i oświata na rzecz rozwoju społeczności lokalnych | wspieranie inicjatyw społecznych | działalność kulturalna | kultura fizyczna i sport | ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwój społeczeństwa obywatelskiego | dialog społeczny | pomoc społeczna | wsparcie środowisk zmarginalizowanych | przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu